شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ در مورد لنگرودي چيزي جز عشق نميتوان گفت... #لنگرودي #مهدي #هما https://pirsookgroup.com/2019/07/12/study-in-canada
واقعا واقعا خيلي عشقن خيلي
چراغ جادو
Amir Dot Plus
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top